الگو:پانویس/آزمایشی

آزمودن نسخهٔ تمرینیویرایش

این یک منبع فارسی است.[fa ۱][fa ۲][fa ۳][fa ۴][fa ۵][fa ۶][fa ۷]

و این یک منبع انگلیسی با اندازه ریز است.[en ۱][en ۲][en ۳][en ۴][en ۵][en ۶][en ۷][en ۸][en ۹][en ۱۰][en ۱۱][en ۱۲]

{{پانویس/تمرین}}

پانویس تمرینی گروه:faویرایش

 1. این یک منبع فارسی است.
 2. این یک منبع فارسی است.
 3. این یک منبع فارسی است.
 4. این یک منبع فارسی است.
 5. این یک منبع فارسی است.
 6. این یک منبع فارسی است.
 7. این یک منبع فارسی است.

پانویس تمرینی گروه:en و اندازه:ریز و چپ‌چین:بلهویرایش

 1. this is just an example
 2. this is just an example
 3. this is just an example
 4. this is just an example
 5. this is just an example
 6. this is just an example
 7. this is just an example
 8. this is just an example
 9. this is just an example
 10. this is just an example
 11. this is just an example
 12. this is just an example