الگو:گسترش بخش

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

این الگو را در ابتدای هر بخشی از نوشتار (زیر عنوان بخش) که نیازمند گسترش است قرار دهید.

نمونه‌ها