الگو:یادکرد

یادکرد خالی (کمک)

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

توجه: به چند دلیل استفاده از این الگوی کلی توصیه نمی‌شود. به جای آن از دیگر الگوهای یادکرد استفاده کنید:

شیوهٔ استفاده

حالت کلی با تقریباً همهٔ پارامترها:

{{یادکرد | همان = | نام خانوادگی = | نام = | پیوند نویسنده = | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | پیوند نویسنده۲ = | نام ویراستار = | نام خانوادگی ویراستار = | پیوند ویراستار = | فصل = | پیوند فصل = | نویسندگان سایر بخش‌ها = | عنوان = | عنوان۲ = | ترجمه عنوان = | ژورنال = | کوشش = | ترجمه = | دیگران = | پیوند = | پیوند بایگانی = | تاریخ بایگانی = | فرمت = | تاریخ بازبینی = | نوع = | ویرایش = | سری = | جلد = | تاریخ = | سال = | ماه = | سال اصلی = | ناشر = | مکان = | زبان = | شابک = | oclc = | doi = | id = | صفحه = | در = | گفتاورد = | ref = | bibcode = | laysummary = | laydate = | پی‌نوشت = | lastauthoramp = }}

دراصل در |شابک= واژهٔ «ISBN» نباید ذکر شود، اما این الگو، برای خراب‌نشدن یادکردهایی که پیشتر انجام شده‌اند، به گونه‌ای تنظیم شده‌است که اگر واژه ذکر شود هم پیوند به‌درستی ایجاد می‌شود. اما در الگوهای یادکرد دیگر چنین مکنید که پیوند خراب می‌شود.

یادکرد مقاله

به هرکدام از اطلاعات زیر (در صورت اطلاع) به ترتیب دلخواه اشاره می‌شود.

{{یادکرد
|نویسنده=نام نویسنده
|مقاله=نام مقاله
|ترجمه=نام مترجم
|ژورنال=نام ژورنال (اگر ژورنال تخصصی‌است از این پارامتر استفاده شود در غیر این صورت از پارامتر «نشریه»)
|نشریه=نام نشریه
|تاریخ=تاریخ
|دوره=دوره
|شماره=شماره
|صفحه=صفحه
}}

یادکرد کتاب

{{یادکرد
|فصل=فصل کتاب
|کتاب=نام کتاب
|نویسنده = نام نویسنده
|ترجمه=نام مترجم
|ناشر =نام ناشر
|شهر=نام شهر محل چاپ
|کوشش=به کوشش/مصحح فلانی
|ویرایش= نوع یا شماره ویرایش
|صفحه=صفحه
|سال=سال انتشار
|شابک=شمارهٔ شابک
}}

نیازی نیست بعد از واردکردن متغیرها سر خط رفت. این کار در اینجا برای وضوح بیشتر صورت گرفته‌است.

مثال

این دستور:

*{{یادکرد
|فصل= اول
|کتاب= تاریخ عقاید اقتصادی، از افلاطون تا دوره معاصر
|نویسنده = فریدون تفضّلی
|ترجمه=
|ناشر =[[نشر‌نی]]
|شهر=تهران
|کوشش=
|ویرایش=3
|صفحه=11
|سال=1394
|شابک=978-964-185-319-0
}}

چنین نیتجه می‌دهد:

این دستور نیز:

{{چپ‌چین}}
*{{یادکرد
|نویسنده=Sinnott, R.K.
|کتاب=[[Couldson & Richardson's]]
|جلد=6
|سری=Chemical Engineering Series
|ویرایش=3rd Edition 
|ناشر=Butterworth-Heinemann
|سال=1999
|شابک=0-7506-4142-8
|زبان=en}}
{{پایان چپ‌چین}}

چنین نتیجه می‌دهد:

  • Sinnott, R.K. (1999), Couldson & Richardson's, Chemical Engineering Series, 6 (3rd Edition ed.), Butterworth-Heinemann, ISBN 0-7506-4142-8

الگوی کلی

تمام پارامترهای الگو از این قرارند: (معمولاً در هیچ موردی تمام پارامترها با هم استفاده نمی‌شود.)

{{یادکرد
|فصل=
|کتاب=
|نویسنده= 
|نویسندگان سایر بخش‌ها=
|ترجمه=
|ناشر=
|شهر=
|کوشش=
|ویرایش= 
|صفحه=
|سال=
|شابک=
|ژورنال=
|نشریه=
|تاریخ=
|شماره=
|تاریخ بازبینی = {{جا:الان}}
|زبان=کد استاندارد زبان. مثلاً: en برای انگلیسی. اگر فارسی‌است چیزی وارد نکنید.
}}

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
همانهمان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام خانوادگینام خانوادگی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نامنام

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پیوند نویسندهپیوند نویسنده

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام خانوادگی۲نام خانوادگی۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام۲نام۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پیوند نویسنده۲پیوند نویسنده۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام ویراستارنام ویراستار

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نام خانوادگی ویراستارنام خانوادگی ویراستار

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پیوند ویراستارپیوند ویراستار

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
فصلفصل

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پیوند فصلپیوند فصل

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نویسندگان سایر بخش‌هانویسندگان سایر بخش‌ها

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
عنوانعنوان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
عنوان۲عنوان۲

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ترجمه عنوانترجمه عنوان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ژورنالژورنال

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
کوششکوشش

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ترجمهترجمه

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
دیگراندیگران

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پیوندپیوند

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پیوند بایگانیپیوند بایگانی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریخ بایگانیتاریخ بایگانی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
فرمتفرمت

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریخ بازبینیتاریخ بازبینی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
نوعنوع

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ویرایشویرایش

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سریسری

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
جلدجلد

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریختاریخ

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سالسال

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ماهماه

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
سال اصلیسال اصلی

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ناشرناشر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
مکانمکان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
زبانزبان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
شابکشابک

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
idid

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
doidoi

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
oclcoclc

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
صفحهصفحه

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
دردر

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
گفتاوردگفتاورد

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
bibcodebibcode

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
refref

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
laydatelaydate

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
laysummarylaysummary

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
پی‌نوشتپی‌نوشت

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
lastauthoramplastauthoramp

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری