الگو:Infobox logical connective

Infobox logical connective
فرم‌های نرمال
مشبکه پست
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

ویرایش
عطف منطقی
AND
Venn diagram of عطف منطقی
تعریف
جدول درستی
دروازه منطقی
فرم‌های نرمال
فرم فصلی
فرم اشتراکی
چند جمله‌ای ژگالکین
مشبکه پست
نگهداری 0بلی
نگهداری 1بلی
یکنواخیر
همگرخیر