صورت بهنجار فصلی

مفهومی در منطق بولی
(تغییرمسیر از فرم نرمال فصلی)

در منطق بولی، یک صورت بهنجار فصلی یا فرم نرمال فصلی DNF یک استاندارد (یا نرمال شده) از یک فرمول منطقی است که یک جداکننده عبارات عطفی است. از سوی دیگر به صورت and وor‌هایی است که ان را به عنوان حاصل‌ضرب مجموع می‌شناسید. همچنین یک صورت بهنجار برای اثبات خودکار قضایا مفید است. یک فرمول منطقی در فرم دی‌اِن‌اف در نظر گرفته شده‌است اگر و تنها اگر به صورت یک فصل یاچند اتصال از یک یا چند عملگر باشد. اگر هر یک از متغیرهای دی‌اِن‌اف دقیقاً یک بار در هر عبارت باشند، فرمول دی‌اِن‌اف به‌طور کامل درصورت بهنجار فصلی است. مانند صورت بهنجار ‌سی‌اِن‌اف، تنها عملگرهای گزاره‌ای در نات , and , or , دی‌اِن‌اف هستند. عملگر نات تنها می‌تواند به عنوان بخشی از عملگر استفاده شود به این معنی که فقط می‌تواند قبل از یک متغیر گزاره‌ای بیاید. برای مثال همه فرمول‌های زیر در فرم دی‌اِن‌اف است:

بنابراین فرمول‌های زیر در فرم دی‌اِن‌اف نیستند

— نات بیرونی‌ترین عملگر است

— اُر درون اَند قرار گرفته است

تبدیل یک فرمول به دی‌اِن‌اف شامل استفاده از معادله‌های منطقی مانند حذف دو منفی، قوانین دمورگان و قانون توزیع است. تمام فرمول‌های منطقی را می‌توان به شکل نرمال فصلی تبدیل کرد. با این حال در برخی موارد تبدیل به دی‌اِن‌اف می‌تواند به انفجار نمایی از فرمول منجر شود. به عنوان مثال فرمول منطقی زیر ۲ به توان n جمله دارد

هر تابع بولی خاص را می‌توان بایک و تنها یک صورت بهنجار کامل فصلی، یکی از دوشکل متعارف، نشان داد. در زیر یک گرامر از صورت بهنجار دی‌اِن‌اف وجود دارد

  1. disjunctconjunct
  2. disjunctdisjunctconjunct
  3. conjunctliteral
  4. (conjunct → (conjunctliterall
  5. literalvariable
  6. literal → ¬variable

که در ان یک متغیر هر متغیری می‌تواند باشد

فرم‌های نرمال اصلی

۱: صورت بهنجار فصلی اصلی پی‌دی‌اِن‌اف
۲: صورت بهنجار عطفی اصلی پی‌‌سی‌اِن‌اف
۱:فرمی که فقط از فصل عباراتی تشکیل شده که فقط شامل عطف(and) هستند
(p&q)|(~p&q)
۲:فرمی که فقط از عطف عباراتی تشکیل شده که فقط شامل فصل(or) هستند
(p|q)&(~p|q)

در بعضی از سوالات از ما انتظار می‌رود که بتوانیم یک عبارت شرطی را برحسب پی‌دی‌اِن‌اف یا پی‌‌سی‌اِن‌اف بنویسیم که چندین راه برای این کار وجود دارد ولی اسان‌ترین راه کشیدن جدول به طریق زیر است:

برای نوشتن عبارات شرطی به صورت فرم‌های نرمال اصلی ابتدا باید نوع فرم را مشخص کنیم

صورت بهنجار فصلی اصلی پی‌دی‌ان‌اف
صورت بهنجار عطفی اصلی پی‌‌سی‌اِن‌اف

حال فرض کنید قصد نوشتن صورت بهنجار فصلی اصلی (پی‌دی‌اِن‌اف) را داریم در مرحله بعد تمام متغیرهای موجود را در جدولی وارد کرده و تمام حالات true و false بین آن‌ها را می‌نویسیم.

مثلاً اگر دو متغیر pو q داشته باشیم ((تعداد متغیرها)^۲)حالت true و false بین ان‌ها به‌وجود می‌آید.

حال درستی و نادرستی عبارت شرطی را بر اساس حالات مختلف pو q تعیین می‌کنیم. در این مرحله فقط خانه‌هایی از جدول برای ما اهمیت دارد که مقدار عبارت شرطی برای آن‌ها true است. به ستون اول و دوم که حاوی p و q هستند دقت می‌کنیم.

به ازای هر ردیف ترکیبی عطفی طبق دستور زیر می‌سازیم:
به ازای عبارت true خودشان
به ازای مقادیر false نقیض ان‌ها را قرار می‌دهیم.
حال ترکیب فصلی از این عبارات می‌سازیم.

دقت کنید که برای نوشتن پی‌‌سی‌اِن‌اف تمام حالات بالا عکس می‌شود. برای درک بیشتر به تصاویر زیر دقت کنید

صورت بهنجار فصلی اصلی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی

پیوند به بیرونویرایش