توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]
{{Precision|123}}

0

{{Precision|123.}}

0

{{Precision|123.0}}

1

{{Precision|123.4}}

1

{{Precision|123.40}}

2

{{Precision|123.000}}

3

{{Precision|123.4000}}

4

{{Precision|100}}

-2

{{Precision|100.}}

0