الگو:Precision/tz/توضیحات

{{Precision/tz|123}}

0

{{Precision/tz|123.}}

0

{{Precision/tz|123.0}}

1

{{Precision/tz|123.4}}

0

{{Precision/tz|123.40}}

1

{{Precision/tz|123.000}}

3

{{Precision/tz|123.4000}}

3

{{Precision/tz|100}}

0

{{Precision/tz|100.}}

0