الگو:نقشه ازدواج همجنسگرایان در ایالات متحده آمریکا

(تغییرمسیر از الگو:Samesex marriage in USA map)
قوانین در خصوص روابط همجنسگرایان در آمریکا
  ازدواج همجنسگرایان
  به اتحادها امتیازاتی مشابه ازدواج‌ها اعطا می‌شود
  قانون امتیازات محدود/مشخصی را اعطا می‌کند
  ازدواج‌های همجنس انجام شده در جاهای دیگر به رسمیت شناخته می‌شود
  ممنوعیت یا به رسمیت شناخته شدن مشخصی در خصوص ازدواج‌ها یا اتحادها در قانون ایالتی وجود ندارد
  قانون موضوعهٔ ایالت ازدواج همجنس را ممنوع می‌کند
  قانون اساسی ایالت ازدواج همجنس را ممنوع می‌کند
   قانون اساسی ایالت ازدواج همجنس و برخی یا همهٔ دیگر انواع اتحادهای همجنس را ممنوع می‌کند

ازدواج همجنسگرایان در نیو مکزیکو در سطح شهرستانی اجرا می‌شود
فقط به مزایا در سطح ایالتی اعمال می‌شود، مزایای فدرال را شامل نمی‌شود
بر اساس ایالات متحده در برابر ویندزر همهٔ ازدواج‌های همجنسی که به طور قانونی انجام شده به منظور مقاصد فدرال به رسمیت شناخته می‌شوند