امنیت داخلی (انگلیسی: Internal security) عبارت است از حفظ صلح در داخل مرزهای یک کشور مستقل یا سایر مناطق خودگردان، به‌طور کلی با رعایت قوانین ملی و دفاع در برابر تهدیدات امنیت داخلی. مسئولیت امنیت داخلی ممکن است از پلیس تا نیروهای نظامی‌نما یا شبه‌نظامی و در شرایط استثنایی، خود ارتش متغیر باشد.

منابع ویرایش