امنیت سامانه اطلاعات خودکار

در مخابرات، امنیت سامانه اطلاعات خودکار دربرگیرنده معیارها و بازرسی‌هایی است که از محرمانگی، یکپارچگی و در دسترس بودن اطلاعات پردازش شده و ذخیره شده توسط سامانه اطلاعات خودکار اطمینان پیدا می‌کند. افشای غیر مجاز، تغییر یا تخریب ممکن است اتفاقی یا عمدی باشد.

امنیت سامانه اطلاعات خودکار شامل درنظرگیری همه عملکردها، خصوصیات و ویژگی‌های سخت‌افزار رایانه و نرم‌افزار می‌شود. این عملکردها، خصوصیات و ویژگی‌ها، شامل روش‌های عملیاتی، روش پاسخگویی؛ کنترل دسترسی در تأسیسات مرکزی رایانه، رایانه راه دور و امکانات ترمینال رایانه، محدودیت‌های مدیریتی؛ ساختارها و دستگاه‌های فیزیکی مانند رایانه، خطوط تراگسیل، منابع توان الکتریکی؛ بازرسی‌های پرسنل و مخابراتی لازم برای تأمین حد قابل قبولی از ریسک سامانه اطلاعات خودکار و داده و اطلاعات موجود در سامانه می‌شود. همچنین امنیت سامانه اطلاعات خودکار شامل مجموع پادمان‌های امنیتی لازم برای فراهم‌آوری حد قابل قبولی از حفاظت از سامانه اطلاعات خودکار و داده به کار گرفته شده در آن می‌شود.

در مبحث امنیت اطلاعات، امنیت سامانه اطلاعات خودکار، هم تراز امنیت رایانه در نظر گرفته می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش