انرژی شیمیایی

انرژی موجود در مواد شیمیایی

انرژی شیمیایی (به انگلیسی: Chemical energy) انرژی موجود در مواد شیمیایی (اتم‌ها، مولکول‌ها، مواد غذایی و سوخت‌ها) است و به آن انرژی ذخیره ای هم می گویند که برای آزاد شدن نیاز به واکنش شیمیایی بین مواد دارند.[۱] مانند:

  1. سوخت (بنزین) درون باک اتومبیل که انرژی شیمیایی را به انرژی جنبشی تبدیل می‌نماید.
  2. هیزم (ماده سوختنی) هنگام سوختن انرژی شیمیایی را به انرژی گرمایی و نورانی تبدیل می‌کند.
  3. رادیو، انرژی الکتریکی را به انرژی صوتی و گرمایی تبدیل می‌نماید.

فرمول محاسبه انرژی شیمیایی به صورت زیر است:

که در آن e انرژی واحد جرم ماده و m جرم ماده است.

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • Faulk, Joe (2004). Concise Encyclopedia of Chemistry (به انگلیسی). New York: McGraw-Hill.