انقلاب جهانی (به انگلیسی: World revolution) مفهوم مارکسیستی است که به سرنگونی نظام سرمایه‌داری در همه کشورها از طریق عمل انقلاب آگاهانه توسط طبقه کارگر سازمان یافته اشاره دارد. این انقلاب لزوماً نمی‌بایست بطور همزمان رخ دهد، اما مهم مکان و زمانی است که شرایط محلی مهیاست تا یک حزب انقلابی بتواند با موفقیت مالکیت بورژوازی و قانون را عوض کند، و یک دولت سوسیالیستی برپایه مالکیت عموم بر ابزار تولید را منصوب کند.

منابعویرایش