انکار مقدمات

انکار مقدمات گونه‌ای بحث فلسفی و منطقی معمولاً به روش سوفسطایی است که در آن با انکار یکی از پیش‌فرض‌ها نتیجه استدلال تکذیب می‌شود.

مثال: گزاره الف به دلیل صحیح بودن ب و ج د صحیح است. ب غلط است. پس گزاره الف غلط است. درحالی که غلط بودن ب دلیل کافی برای غلط بودن الف نیست.