انکی (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از انکی)

انکی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد.