اچ‌دی ۲۸۱۸۵ یک ستاره است که در صورت فلکی جوی قرار دارد.

اچ‌دی ۲۸۱۸۵
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000.0      اعتدال J2000.0
صورت فلکی جوی (صورت فلکی)
بعد ۰۴h ۲۶m ۲۶.۳۲s
میل ‏ ۰۲.۹″ ۳۳′ ‎−۱۰°
قدر ظاهری (ع) +۷.۸۱
مشخصات
نوع طیف G5V
شاخص رنگ U−B ?
شاخص رنگ B−V 0.750
اخترسنجی
جزئیات
نام‌گذاری‌های دیگر
BD−10°919, SAO 149631, HIP 20723, GSC 05317-00733
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات
دانشنامهٔ سیاره‌های
فراخورشیدی
اطلاعات

منابع ویرایش