اکتینوباکتر

شاخه‌ای از باکتری

اکتینوباکترها (به انگلیسی:Actinobacteria) یک شاخه از باکتریهای گرم مثبت هستند که در دی‌ان‌ای خود گوانین و سیتوزین بالایی دارند.

اکتینوباکتر
میکروسکوپ الکترونی روبشی of Actinomyces israelii.
رده‌بندی علمی
حوزه: باکتری
شاخه: اکتینوباکترها
رده: Actinobacteria
Stackebrandt et al. 1997
Subclasses & Orders

طبقه‌بندی ویرایش

این گروه شامل تعداد زیادی از باکتریهای بیماری‌زا و غیر بیماری‌زایی موجود در آب، خاک و طبیعت مانند اکتینومیست‌ها، استرپتومیسس و نوکاردیاها هستند. برخی از این باکتریها مانند اکتینومیست‌ها شباهت زیادی به قارچها دارند ولی عدم وجود هسته و مشاهده ترکیبات پپتیدوگلیکان، پروکاریوت بودن آنها را تأیید می‌کند. به روشهای مختلفی می‌توان این رده را طبقه‌بندی کرد از جمله اینکه به پنج راسته (Order) زیر تقسیم‌بندی کنیم:

  1. Actinomycetidae مانند Bifidobacteriales و Actinomycetales و اکتینومایست
  2. Acidimicrobiidae مانند Acidimicrobiales
  3. Coriobacteriidae مانند Coriobacteriales
  4. Nitriliruptoridae مانند Nitriliruptorales و Euzebyales
  5. Rubrobacteridae مانند Rubrobacterales و Thermoleophilales و Solirubrobacterales و Gaiellales

جستارهای وابسته ویرایش

نوکاردیوز

منابع ویرایش