اکثریت

بسیاری از تعداد زیادی از مردم یا چیزهایی

اکثریت یا بیشینه، وضعیتی‌ست که در آن یک گروه در یک مجموعه اعضای بیشتری از گروه‌های دیگر دارد و در تضاد با اقلیت معنا می‌شود. اکثریت سه نوع دارد؛ اکثریت مطلق، اکثریت ساده و اکثریت نسبی.

اکثریت مطلقویرایش

دارا بودن بیش از ۸۰٪ آمار. در فرایند رأی‌گیری، کسب رضایت بیش از هشتاد درصد واجدان شرایط را اکثریت مطلق می‌گویند.

اکثریت سادهویرایش

کسب رضایت بیش از نصف و کمتر از ۸۰٪ آرای صحیح (و در بعضی تعاریف آرای مأخوذه) را گویند.

اکثریت نسبیویرایش

کسب رضایت نصف یا کمتر از نصف آرای صحیح (و در بعضی تعاریف مأخوذه).

پانویسویرایش