اکثریت

بسیاری از تعداد زیادی از مردم یا چیزهایی

اکثریت یا بیشینه، وضعیتی‌ست که در آن یک گروه در یک مجموعه اعضای بیشتری از گروه‌های دیگر دارد و در تضاد با اقلیت معنا می‌شود. اکثریت سه نوع دارد؛ اکثریت مطلق، اکثریت ساده و اکثریت نسبی.

اکثریت مطلق ویرایش

دارا بودن بیش از ۸۰٪ آمار. در فرایند رأی‌گیری، کسب رضایت بیش از هشتاد درصد واجدان شرایط را اکثریت مطلق می‌گویند.

اکثریت ساده ویرایش

از منظر حقوقی منظور از اکثریت ساده که در مقابل اکثریت خاص قرار می‌گیرد بازگشت به اکثریت مطلق دارد.

(البته در ادبیات عامیانه کسب رضایت بیش از نصف و کمتر از ۸۰٪ آرای صحیح (و در بعضی تعاریف آرای مأخوذه) را اکثریت ساده گویند.)

اکثریت نسبی ویرایش

کسب رضایت نصف یا کمتر از نصف آرای صحیح (و در بعضی تعاریف مأخوذه).

پانویس ویرایش