باز کردن منو اصلی

اکثریت

بسیاری از تعداد زیادی از مردم یا چیزهایی

اکثریت وضعیتی‌ست که در آن یک گروه در یک مجموعه اعضای بیشتری از گروه‌های دیگر دارد و در تضاد با اقلیت معنا می‌شود. اکثریت سه نوع دارد:

  1. اکثریت مطلق: کسب رضایت بیش از نصف واجدان شرایط (من جمله غایبان)
  2. اکثریت ساده: کسب رضایت بیش از نصف آرای صحیح (و در بعضی تعاریف آرای مأخوذه)
  3. اکثریت نسبی: کسب رضایت نصف یا کمتر از نصف آرای صحیح (و در بعضی تعاریف ماخوذه)