ایاسیون (یونانی باستان: Ἰασίων Iasíōn) بنیانگذار مناسک عرفانی در جزیره ساموثراکی بود. طبق گفته شبه آپولودوروس، ایاسیون پسر الکترا (پلیادس) و زئوس و برادر داردانوس (پسر زئوس) و احتمالاً اماتیون است.

ایاسیون
بنیانگذار مناسک عرفانی
نام‌های دیگرIasus, Eetion
اقامتگاه(۱) ساموثراکی یا
(۲) ایتالیا
اطلاعات شخصی
والدین(۱) زئوس و Electra
(۲) کوریتوس و الکترا
(3) Ilithyius
خواهر و برادر(۱) & (۲) داردانوس، هارمونیا
و (۱) اماتیون (احتمالاً)
همسر(i) دمتر
(ii) سیبل
فرزندان(i) پلوتوس و Philomelus
(ii) Corybas

منابع ویرایش