باز کردن منو اصلی

در فیزیک هسته‌ای، ایزوبار به هسته‌هایی گویند که عدد جرمی برابر داشته باشند. بطور مثال کربن-۱۲ و بور-۱۲ ایزوبار یکدیگرند.