در فیزیک هسته‌ای، ایزوبار به هسته‌هایی گویند که عدد جرمی برابر داشته باشند اما عدد اتمی آنها متفاوت باشد یعنی تعداد پروتون از تعداد نوترون بیشتر باشد. به‌طور مثال کربن-۱۲ و بور-۱۲ ایزوبار یکدیگرند. مثل:آرگون 36 و گوگرد 16