ایزوتوپ‌های باریم

فلز قلیایی خاکی باریم دارای شش ایزوتوپ پایدار است. همچنین تاکنون ۳۳ ایزوتوپ پرتوزا از این عنصر شناسایی شده است.

جدول ایزوتوپ‌هاویرایش

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
114Ba 56 58 ۱۱۳٫۹۵۰۶8(15) 530(230) ms
[۰٫۴۳(+۳۰−15) s]
β+, p (99.59%) 113Xe ۰+
α (.۳۷٪) 110Xe
β+ (.04%) 114Cs
CD (<.0034%)[n ۴] 102Sn, 12C
115Ba 56 59 ۱۱۴٫۹۴۷۳7(64)# 0.45(5) s β+ 115Cs (۵/۲+)#
β+, p 114Xe
116Ba 56 60 ۱۱۵٫۹۴۱۳8(43)# 1.3(2) s β+ 116Cs ۰+
β+, p 115Xe
117Ba 56 61 ۱۱۶٫۹۳۸۵0(32)# 1.75(7) s β+ 117Cs (۳/۲)(+#)
β+, α 113I
β+, p 116Xe
118Ba 56 62 ۱۱۷٫۹۳۳۰4(21)# 5.2(2) s β+ 118Cs ۰+
β+, p 117Xe
119Ba 56 63 ۱۱۸٫۹۳۰۶6(21) 5.4(3) s β+ 119Cs (۵/۲+)
β+, p 118Xe
120Ba 56 64 ۱۱۹٫۹۲۶۰4(32) 24(2) s β+ 120Cs ۰+
121Ba 56 65 ۱۲۰٫۹۲۴۰5(15) 29.7(15) s β+ (99.98%) 121Cs ۵/۲(+)
β+, p (.02%) 120Xe
122Ba 56 66 ۱۲۱٫۹۱۹۹0(3) 1.95(15) min β+ 122Cs ۰+
123Ba 56 67 ۱۲۲٫۹۱۸۷۸1(13) 2.7(4) min β+ 123Cs ۵/۲(+)
124Ba 56 68 ۱۲۳٫۹۱۵۰۹4(13) 11.0(5) min β+ 124Cs ۰+
125Ba 56 69 ۱۲۴٫۹۱۴۴۷3(12) 3.5(4) min β+ 125Cs ۱/۲(+#)
126Ba 56 70 ۱۲۵٫۹۱۱۲۵0(13) 100(2) min β+ 126Cs ۰+
127Ba 56 71 ۱۲۶٫۹۱۱۰۹4(12) 12.7(4) min β+ 127Cs ۱/۲+
127mBa 80.33(12) keV 1.9(2) s IT 127Ba ۷/۲−
128Ba 56 72 ۱۲۷٫۹۰۸۳۱8(11) 2.43(5) d β+ 128Cs ۰+
129Ba 56 73 ۱۲۸٫۹۰۸۶۷9(12) 2.23(11) h β+ 129Cs ۱/۲+
129mBa 8.42(6) keV 2.16(2) h β+ 129Cs ۷/۲+#
IT 129Ba
130Ba[n ۵] 56 74 ۱۲۹٫۹۰۶۳۲۰8(30) (۰٫۵-۲٫۷)×1021 yrs Double EC 130Xe ۰+ ۰٫۰۰۱۰6(1)
130mBa 2475.12(18) keV 9.54(14) ms IT 130Ba ۸−
131Ba 56 75 ۱۳۰٫۹۰۶۹۴1(3) 11.50(6) d β+ 131Cs ۱/۲+
131mBa 187.14(12) keV 14.6(2) min IT 131Ba ۹/۲−
132Ba 56 76 ۱۳۱٫۹۰۵۰۶۱3(11) ایزوتوپ پایدار[n ۶] ۰+ ۰٫۰۰۱۰1(1)
133Ba 56 77 ۱۳۲٫۹۰۶۰۰۷5(11) 10.51(5) yrs EC 133Cs ۱/۲+
133mBa 288.247(9) keV 38.9(1) h IT (99.99%) 133Ba ۱۱/۲−
EC (.0096%) 133Cs
134Ba 56 78 ۱۳۳٫۹۰۴۵۰۸4(4) پایدار[n ۷] ۰+ ۰٫۰۲۴۱7(18)
135Ba 56 79 ۱۳۴٫۹۰۵۶۸۸6(4) پایدار[n ۷] ۳/۲+ ۰٫۰۶۵۹2(12)
135mBa 268.22(2) keV 28.7(2) h IT 135Ba ۱۱/۲−
136Ba 56 80 ۱۳۵٫۹۰۴۵۷۵9(4) پایدار[n ۷] ۰+ ۰٫۰۷۸۵4(24)
136mBa 2030.466(18) keV 308.4(19) ms IT 136Ba ۷−
137Ba 56 81 ۱۳۶٫۹۰۵۸۲۷4(5) پایدار[n ۷] ۳/۲+ ۰٫۱۱۲۳2(24)
137m1Ba 661.659(3) keV 2.552(1) min IT 137Ba ۱۱/۲−
137m2Ba 2349.1(4) keV ۰٫۵9(10) µs (۱۷/۲−)
138Ba[n ۸] 56 82 ۱۳۷٫۹۰۵۲۴۷2(5) پایدار[n ۷] ۰+ ۰٫۷۱۶۹8(42)
138mBa 2090.54(6) keV 800(100) ns ۶+
139Ba[n ۸] 56 83 ۱۳۸٫۹۰۸۸۴۱3(5) 83.06(28) min β- 139La ۷/۲−
140Ba[n ۸] 56 84 ۱۳۹٫۹۱۰۶۰5(9) 12.752(3) d β- 140La ۰+
141Ba 56 85 ۱۴۰٫۹۱۴۴۱1(9) 18.27(7) min β- 141La ۳/۲−
142Ba 56 86 ۱۴۱٫۹۱۶۴۵3(7) 10.6(2) min β- 142La ۰+
143Ba 56 87 ۱۴۲٫۹۲۰۶۲7(14) 14.5(3) s β- 143La ۵/۲−
144Ba 56 88 ۱۴۳٫۹۲۲۹۵3(14) 11.5(2) s β- 144La ۰+
145Ba 56 89 ۱۴۴٫۹۲۷۶3(8) 4.31(16) s β- 145La ۵/۲−
146Ba 56 90 ۱۴۵٫۹۳۰۲2(8) 2.22(7) s β- (99.98%) 146La ۰+
β-, n (.02%) 145La
147Ba 56 91 ۱۴۶٫۹۳۴۹5(22)# 0.893(1) s β- (99.94%) 147La (۳/۲+)
β-, n (.06%) 146La
148Ba 56 92 ۱۴۷٫۹۳۷۷2(9) 0.612(17) s β- (99.6%) 148La ۰+
β-, n (.4%) 147La
149Ba 56 93 ۱۴۸٫۹۴۲۵8(21)# 344(7) ms β- (99.57%) 149La ۳/۲−#
β-, n (.43%) 148La
150Ba 56 94 ۱۴۹٫۹۴۵۶8(43)# 300 ms β- 150La ۰+
β-, n (rare) 149La
151Ba 56 95 ۱۵۰٫۹۵۰۸1(43)# 200# ms [>300 ns] β- 151La ۳/۲−#
152Ba 56 96 ۱۵۱٫۹۵۴۲7(54)# 100# ms β- 152La ۰+
153Ba 56 97 ۱۵۲٫۹۵۹۶1(86)# 80# ms β- 153La ۵/۲−#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. Cluster decay is predicted but had never been observed.
  5. Primordial radioisotope
  6. Believed to undergo β+β+ decay to 132Xe with a نیمه‌عمر over 300×1018 years
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ از نظر تئوری امکان شکافت خود به خود
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ محصول شکافت

منابعویرایش