ایزوتوپ‌های تالیم

عنصر تالیم دارای ۳۷ ایزوتوپ شناخته شده با جرم‌های اتمی ۱۷۶ تا ۲۱۲ است که در این میان تنها دو ایزوتوپ ۲۰۳Tl و ۲۰۵Tl به طور طبیعی پایدار است. همچنین در میان ایزوتوپ‌های پرتوزای این عنصر ۲۰۴Tl با نیمه عمر ۳٫۷۸ سال، پایدارترین ایزوتوپ پرتوزای تالیم است.

جدول ایزوتوپ‌هاویرایش

نماد نام تاریخی Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
176Tl 81 95 ۱۷۶٫۰۰۰۵9(21)# 5.2(+30-14) ms (۳-,۴-,۵-)
177Tl 81 96 ۱۷۶٫۹۹۶۴۲7(27) 18(5) ms p 176Hg (۱/۲+)
α (به ندرت) 173Au
177mTl 807(18) keV ۲۳0(40) µs p 176Hg (۱۱/۲-)
α 173Au
178Tl 81 97 ۱۷۷٫۹۹۴۹0(12)# 255(10) ms α 174Au
p (rare) 177Hg
179Tl 81 98 ۱۷۸٫۹۹۱۰9(5) 270(30) ms α 175Au (۱/۲+)
p (به ندرت) 178Hg
179mTl 860(30)# keV 1.60(16) ms α 175Au (۹/۲-)
IT (به ندرت) 179Tl
180Tl 81 99 ۱۷۹٫۹۸۹۹1(13)# 1.5(2) s α (۷۵٪) 176Au
β+ (25%) 180Hg
SF (10−4%) 100Ru, 80Kr[۲]
181Tl 81 100 ۱۸۰٫۹۸۶۲۵7(10) 3.2(3) s α 177Au ۱/۲+#
β+ 181Hg
181mTl 857(29) keV 1.7(4) ms α 177Au ۹/۲-#
β+ 181Hg
182Tl 81 101 ۱۸۱٫۹۸۵۶7(8) 2.0(3) s β+ (96%) 182Hg ۲-#
α (۴٪) 178Au
182m1Tl 100(100)# keV 2.9(5) s α 178Au (۷+)
β+ (به ندرت) 182Hg
182m2Tl 600(140)# keV ۱۰-
183Tl 81 102 ۱۸۲٫۹۸۲۱۹3(10) 6.9(7) s β+ (98%) 183Hg ۱/۲+#
α (۲٪) 179Au
183m1Tl 630(17) keV 53.3(3) ms IT (99.99%) 183Tl ۹/۲-#
α (.۰۱٪) 179Au
183m2Tl 976.8(3) keV ۱٫۴8(10) µs (۱۳/۲+)
184Tl 81 103 ۱۸۳٫۹۸۱۸7(5) 9.7(6) s β+ 184Hg ۲-#
184m1Tl 100(100)# keV 10# s β+ (97.9%) 184Hg ۷+#
α (۲٫۱٪) 180Au
184m2Tl 500(140)# keV >20 ns (۱۰-)
185Tl 81 104 ۱۸۴٫۹۷۸۷9(6) 19.5(5) s α 181Au ۱/۲+#
β+ 185Hg
185mTl 452.8(20) keV 1.93(8) s IT (99.99%) 185Tl ۹/۲-#
α (.۰۱٪) 181Au
β+ 185Hg
186Tl 81 105 ۱۸۵٫۹۷۸۳3(20) 40# s β+ 186Hg (۲-)
α (.۰۰۶٪) 182Au
186m1Tl 320(180) keV 27.5(10) s β+ 186Hg (۷+)
186m2Tl 690(180) keV 2.9(2) s (۱۰-)
187Tl 81 106 ۱۸۶٫۹۷۵۹۰6(9) ~51 s β+ 187Hg (۱/۲+)
α (به ندرت) 183Au
187mTl 335(3) keV 15.60(12) s α 183Au (۹/۲-)
IT 187Tl
β+ 187Hg
188Tl 81 107 ۱۸۷٫۹۷۶۰1(4) 71(2) s β+ 188Hg (۲-)
188m1Tl 40(30) keV 71(1) s β+ 188Hg (۷+)
188m2Tl 310(30) keV 41(4) ms (۹-)
189Tl 81 108 ۱۸۸٫۹۷۳۵۸8(12) 2.3(2) min β+ 189Hg (۱/۲+)
189mTl 257.6(13) keV 1.4(1) min β+ (96%) 189Hg (۹/۲-)
IT (4%) 189Tl
190Tl 81 109 ۱۸۹٫۹۷۳۸8(5) 2.6(3) min β+ 190Hg 2(-)
190m1Tl 130(90)# keV 3.7(3) min β+ 190Hg ۷(+#)
190m2Tl 290(70)# keV ۷۵0(40) µs (۸-)
190m3Tl 410(70)# keV >۱ µs ۹-
191Tl 81 110 ۱۹۰٫۹۷۱۷۸6(8) 20# min β+ 191Hg (۱/۲+)
191mTl 297(7) keV 5.22(16) min β+ 191Hg ۹/2(-)
192Tl 81 111 ۱۹۱٫۹۷۲۲3(3) 9.6(4) min β+ 192Hg (۲-)
192m1Tl 160(50) keV 10.8(2) min β+ 192Hg (۷+)
192m2Tl 407(54) keV 296(5) ns (۸-)
193Tl 81 112 ۱۹۲٫۹۷۰۶7(12) 21.6(8) min β+ 193Hg ۱/۲(+#)
193mTl 369(4) keV 2.11(15) min IT (75%) 193Tl ۹/۲-
β+ (25%) 193Hg
194Tl 81 113 ۱۹۳٫۹۷۱۲0(15) 33.0(5) min β+ 194Hg ۲-
α (10−7%) 190Au
194mTl 300(200)# keV 32.8(2) min β+ 194Hg (۷+)
195Tl 81 114 ۱۹۴٫۹۶۹۷۷4(15) 1.16(5) h β+ 195Hg ۱/۲+
195mTl 482.63(17) keV 3.6(4) s IT 195Tl ۹/۲-
196Tl 81 115 ۱۹۵٫۹۷۰۴۸1(13) 1.84(3) h β+ 196Hg ۲-
196mTl 394.2(5) keV 1.41(2) h β+ (95.5%) 196Hg (۷+)
IT (4.5%) 196Tl
197Tl 81 116 ۱۹۶٫۹۶۹۵۷5(18) 2.84(4) h β+ 197Hg ۱/۲+
197mTl 608.22(8) keV 540(10) ms IT 197Tl ۹/۲-
198Tl 81 117 ۱۹۷٫۹۷۰۴8(9) 5.3(5) h β+ 198Hg ۲-
198m1Tl 543.5(4) keV 1.87(3) h β+ (54%) 198Hg ۷+
IT (46%) 198Tl
198m2Tl 687.2(5) keV 150(40) ns (۵+)
198m3Tl 742.3(4) keV 32.1(10) ms (۱۰-)#
199Tl 81 118 ۱۹۸٫۹۶۹۸8(3) 7.42(8) h β+ 199Hg ۱/۲+
199mTl 749.7(3) keV 28.4(2) ms IT 199Tl ۹/۲-
200Tl 81 119 ۱۹۹٫۹۷۰۹۶3(6) 26.1(1) h β+ 200Hg ۲-
200m1Tl 753.6(2) keV 34.3(10) ms IT 200Tl ۷+
200m2Tl 762.0(2) keV ۰٫۳3(5) µs ۵+
201Tl[n ۳] 81 120 ۲۰۰٫۹۷۰۸۱9(16) 72.912(17) h EC 201Hg ۱/۲+
201mTl 919.50(9) keV 2.035(7) ms IT 201Tl (۹/۲-)
202Tl 81 121 ۲۰۱٫۹۷۲۱۰6(16) 12.23(2) d β+ 202Hg ۲-
202mTl 950.19(10) keV ۵۷2(7) µs ۷+
203Tl 81 122 ۲۰۲٫۹۷۲۳۴۴2(14) ایزوتوپ پایدار[n ۴] ۱/۲+ ۰٫۲۹۵2(1) ۰٫۲۹۴۹۴–۰٫۲۹۵۲۸
203mTl 3400(300) keV ۷.7(5) µs (۲۵/۲+)
204Tl 81 123 ۲۰۳٫۹۷۳۸۶۳5(13) 3.78(2) a β- (97.1%) 204Pb ۲-
EC (2.9%) 204Hg
204m1Tl 1104.0(4) keV ۶3(2) µs (۷)+
204m2Tl 2500(500) keV ۲.6(2) µs (۱۲-)
204m3Tl 3500(500) keV ۱.6(2) µs (۲۰+)
205Tl[n ۵] 81 124 ۲۰۴٫۹۷۴۴۲۷5(14) Observationally Stable[n ۶] ۱/۲+ ۰٫۷۰۴8(1) ۰٫۷۰۴۷۲–۰٫۷۰۵۰۶
205m1Tl 3290.63(17) keV ۲.6(2) µs ۲۵/۲+
205m2Tl 4835.6(15) keV 235(10) ns (۳۵/۲-)
206Tl Radium E 81 125 ۲۰۵٫۹۷۶۱۱۰3(15) 4.200(17) min β- 206Pb ۰- ناچیز[n ۷]
206mTl 2643.11(19) keV 3.74(3) min IT 206Tl (۱۲-)
207Tl Actinium C 81 126 ۲۰۶٫۹۷۷۴۱9(6) 4.77(2) min β- 207Pb ۱/۲+ ناچیز[n ۸]
207mTl 1348.1(3) keV 1.33(11) s IT (99.9%) 207Tl ۱۱/۲-
β- (.1%) 207Pb
208Tl Thorium C 81 127 ۲۰۷٫۹۸۲۰۱۸7(21) 3.053(4) min β- 208Pb ۵(+) ناچیز[n ۹]
209Tl 81 128 ۲۰۸٫۹۸۵۳۵9(8) 2.161(7) min β- 209Pb (۱/۲+)
210Tl Radium C″ 81 129 ۲۰۹٫۹۹۰۰۷4(12) 1.30(3) min β- (99.991%) 210Pb (۵+)# ناچیز[n ۷]
β-, n (.009%) 209Pb
211Tl 81 130 ۲۱۰٫۹۹۳۴8(22)# 1# min
[>300 ns]
۱/۲+#
212Tl 81 131 ۲۱۱٫۹۹۸۲3(32)# 30# s
[>300 ns]
۵+#
 1. اختصارها:
  CD: Cluster decay
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
  SF: شکافت خود به خود
 2. Bold for stable isotopes, bold italics for nearly-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
 3. ایزوتوپ اصلی مورد استفاده در سینتی‌گرافی
 4. Believed to undergo α decay to 199Au
 5. Final decay product of 4n+1 decay chain (the Neptunium series)
 6. Believed to undergo α decay to 201Au
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ محصول میانی شکافت ۲۳۸U
 8. محصول میانی شکافت ۲۳۵U
 9. محصول میانی شکافت ۲۳۲Th

منابعویرایش