ایزوتوپ‌های توریوم

عنصر توریم به طور طبیعی دارای ۶ ایزوتوپ است که همگی ناپایدار است. جرم اتمی ایزوتوپ‌های توریم از ۲۰۹ تا ۲۳۸ متغیر است. ایزوتوپ ۲۳۲Th دارای نیمه عمر ۱۴٫۰۵ میلیارد سال است که از عمر زمین بیشتر بوده و در نتیجه در طبیعت قابل یافتن است.

جدول ایزوتوپ هاویرایش

نماد نام باستانی Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] daughter
isotopes(s)[n ۳]
اسپین representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
excitation energy
209Th 90 119 ۲۰۹٫۰۱۷۷2(11) 7(5) ms
[۳٫۸(+۶۹-۱۵)]
۵/۲-#
210Th 90 120 ۲۱۰٫۰۱۵۰۷5(27) 17(11) ms
[9(+17-4) ms]
α 206Ra ۰+
β+ (به ندرت) 210Ac
211Th 90 121 ۲۱۱٫۰۱۴۹3(8) 48(20) ms
[0.04(+3-1) s]
α 207Ra ۵/۲-#
β+ (به ندرت) 211Ac
212Th 90 122 ۲۱۲٫۰۱۲۹8(2) 36(15) ms
[30(+20-10) ms]
α (۹۹٫۷٪) 208Ra ۰+
β+ (.3%) 212Ac
213Th 90 123 ۲۱۳٫۰۱۳۰1(8) 140(25) ms α 209Ra ۵/۲-#
β+ (rare) 213Ac
214Th 90 124 ۲۱۴٫۰۱۱۵۰0(18) 100(25) ms α 210Ra ۰+
215Th 90 125 ۲۱۵٫۰۱۱۷۳0(29) 1.2(2) s α 211Ra (۱/۲-)
216Th 90 126 ۲۱۶٫۰۱۱۰۶2(14) 26.8(3) ms α (۹۹٫۹۹٪) 212Ra ۰+
β+ (.006%) 216Ac
216m1Th 2042(13) keV ۱۳7(4) µs (۸+)
216m2Th 2637(20) keV 615(55) ns (۱۱-)
217Th 90 127 ۲۱۷٫۰۱۳۱۱4(22) ۲۴0(5) µs α 213Ra (۹/۲+)
218Th 90 128 ۲۱۸٫۰۱۳۲۸4(14) 109(13) ns α 214Ra ۰+
219Th 90 129 ۲۱۹٫۰۱۵۵4(5) ۱٫۰5(3) µs α 215Ra ۹/۲+#
β+ (10−7%) 219Ac
220Th 90 130 ۲۲۰٫۰۱۵۷۴8(24) ۹.7(6) µs α 216Ra ۰+
EC (2×10−7%) 220Ac
221Th 90 131 ۲۲۱٫۰۱۸۱۸4(10) 1.73(3) ms α 217Ra (۷/۲+)
222Th 90 132 ۲۲۲٫۰۱۸۴۶8(13) 2.237(13) ms α 218Ra ۰+
EC (1.3×10−8%) 222Ac
223Th 90 133 ۲۲۳٫۰۲۰۸۱1(10) 0.60(2) s α 219Ra (۵/۲)+
224Th 90 134 ۲۲۴٫۰۲۱۴۶7(12) 1.05(2) s α 220Ra ۰+
β+β+ (rare) 224Ra
225Th 90 135 ۲۲۵٫۰۲۳۹۵1(5) 8.72(4) min α (۹۰٪) 221Ra (۳/۲)+
EC (10%) 225Ac
226Th 90 136 ۲۲۶٫۰۲۴۹۰3(5) 30.57(10) min α 222Ra ۰+
227Th Radioactinium 90 137 ۲۲۷٫۰۲۷۷۰۴1(27) 18.68(9) d α 223Ra ۱/۲+ Trace[n ۴]
228Th Radiothorium 90 138 ۲۲۸٫۰۲۸۷۴۱1(24) 1.9116(16) a α 224Ra ۰+ Trace[n ۵]
CD (1.3×10−11%) 208Pb
20O
229Th 90 139 ۲۲۹٫۰۳۱۷۶2(3) ۷٫۳4(16)×103 a α 225Ra ۵/۲+
229mTh 0.0076(5) keV 70(50) h IT 229Th ۳/۲+
230Th[n ۶] Ionium 90 140 ۲۳۰٫۰۳۳۱۳۳8(19) ۷٫۵۳8(30)×104 a α 226Ra ۰+ Trace[n ۷]
CD (5.6×10−11%) 206Hg
24Ne
SF (5×10−11%) (Various)
231Th Uranium Y 90 141 ۲۳۱٫۰۳۶۳۰۴3(19) 25.52(1) h β- 231Pa ۵/۲+ Trace[n ۴]
α (10−8%) 227Ra
232Th[n ۸] Thorium 90 142 ۲۳۲٫۰۳۸۰۵۵3(21) ۱٫۴۰5(6)×1010 a α 228Ra ۰+ ۱٫۰۰۰۰
β-β- (rare) 232U
SF (1.1×10−9%) (various)
CD (2.78×10−10%) 182Yb
26Ne
24Ne
233Th 90 143 ۲۳۳٫۰۴۱۵۸۱8(21) 21.83(4) min β- 233Pa ۱/۲+
234Th Uranium X1 90 144 ۲۳۴٫۰۴۳۶۰1(4) 24.10(3) d β- 234mPa ۰+ Trace[n ۷]
235Th 90 145 ۲۳۵٫۰۴۷۵1(5) 7.2(1) min β- 235Pa (۱/۲+)#
236Th 90 146 ۲۳۶٫۰۴۹۸7(21)# 37.5(2) min β- 236Pa ۰+
237Th 90 147 ۲۳۷٫۰۵۳۸9(39)# 4.8(5) min β- 237Pa ۵/۲+#
238Th 90 148 ۲۳۸٫۰۵۶5(3)# 9.4(20) min β- 238Pa ۰+
 1. Bold for nuclides with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
 2. Abbreviations:
  CD: Cluster decay
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: ایزومر هسته‌ای
  SF: شکافت خود به خود
 3. Bold for stable isotopes
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ Intermediate decay product of 235U
 5. Intermediate decay product of 232Th
 6. Used in Uranium-thorium dating
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ Intermediate decay product of 238U
 8. Primordial radionuclide

منابعویرایش