نوکلید دیرینه

(تغییرمسیر از هسته دیرینه)

نوکلید دیرینه (به انگلیسی: Primordial nuclide) در علم زمین‌شیمی و فیزیک هسته‌ای به نوکلیدهایی گفته می‌شود که پرتوزا و ناپایدار هستند ولی نیمه عمر بسیار زیادی دارند به طوری که از سن زمین بیشتر بوده یا با آن قابل مقایسه است و همچنان در پوسته زمین یافت می‌شوند. این نوکلیدها از فرایند انفجار ابرنواختری به جا مانده‌اند. در جدول زیر فهرست ۳۴ نوکلید دیرینه شناخته شده و اطلاعات مربوط به آن‌ها آورده شده‌است:

فیزیک هسته‌ای
واپاشی
شکافت هسته‌ای
گداخت هسته‌ای

واپاشی‌های کلاسیک

واپاشی آلفا · واپاشی بتا · پرتوزایی گاما · واپاشی کروی
دانشمندان
هانری بکرل · ماری کوری · پی‌یر کوری · هانس بتدیگران
شماره نوکلید انرژی نیمه عمر (سال) Decay
mode
Decay energy
(MeV)
Approx. ratio
half-life to
age of universe
254 128Te 8.743261 ۲٫۲×۱۰۲۴ 2 β 2.530 160 trillion
255 78Kr 9.022349 ۹٫۲×۱۰۲۱ KK 2.846 670 billion
256 136Xe 8.706805 ۲٫۱۶۵×۱۰۲۱ 2 β 2.462 150 billion
257 76Ge 9.034656 ۱٫۸×۱۰۲۱ 2 β 2.039 130 billion
258 130Ba 8.742574 ۱٫۲×۱۰۲۱ KK 2.620 90 billion
259 82Se 9.017596 ۱٫۱×۱۰۲۰ 2 β 2.995 8 billion
260 116Cd 8.836146 ۳٫۱۰۲×۱۰۱۹ 2 β 2.809 2 billion
261 48Ca 8.992452 ۲٫۳۰۱×۱۰۱۹ 2 β 4.274, .0058 2 billion
262 96Zr 8.961359 ۲٫۰×۱۰۱۹ 2 β 3.4 1 billion
263 209Bi 8.158689 ۱٫۹×۱۰۱۹ α 3.137 1 billion
264 130Te 8.766578 ۸٫۸۰۶×۱۰۱۸ 2 β .868 600 million
265 150Nd 8.562594 ۷٫۹۰۵×۱۰۱۸ 2 β 3.367 600 million
266 100Mo 8.933167 ۷٫۸۰۴×۱۰۱۸ 2 β 3.035 600 million
267 151Eu 8.565759 ۵٫۰۰۴×۱۰۱۸ α 1.9644 300 million
268 180W 8.347127 ۱٫۸۰۱×۱۰۱۸ α 2.509 100 million
269 50V 9.055759 ۱٫۴×۱۰۱۷ β+ or β 2.205, 1.038 10 million
270 113Cd 8.859372 ۷٫۷×۱۰۱۵ β .321 600,000
271 148Sm 8.607423 ۷٫۰۰۵×۱۰۱۵ α 1.986 500,000
272 144Nd 8.652947 ۲٫۲۹۲×۱۰۱۵ α 1.905 200,000
273 186Os 8.302508 ۲٫۰۰۲×۱۰۱۵ α 2.823 100,000
274 174Hf 8.392287 ۲٫۰۰۲×۱۰۱۵ α 2.497 100,000
275 115In 8.849910 ۴٫۴×۱۰۱۴ β .499 30,000
276 152Gd 8.562868 ۱٫۱×۱۰۱۴ α 2.203 8000
277 190Pt 8.267764 ۶٫۵×۱۰۱۱ α 3.252 47
278 147Sm 8.610593 ۱٫۰۶۱×۱۰۱۱ α 2.310 7.7
279 138La 8.698320 ۱٫۰۲۱×۱۰۱۱ K or β 1.737, 1.044 7.4
280 87Rb 9.043718 ۴٫۹۷۲×۱۰۱۰ β .283 3.6
281 187Re 8.291732 ۴٫۱۲۲×۱۰۱۰ β .0026 3
282 176Lu 8.374665 ۳٫۷۶۴×۱۰۱۰ β 1.193 2.7
283 232Th 7.918533 ۱٫۴۰۶×۱۰۱۰ α or SF 4.083 1
284 238U 7.872551 ۴٫۴۷۱×۱۰۹ α or SF or 2 β 4.270 0.3
285 40K 8.909707 ۱٫۲۵×۱۰۹ β or K or β+ 1.311, 1.505, 1.505 0.09
286 235U 7.897198 ۷٫۰۴×۱۰۸ α or SF 4.679 0.05

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش