ایزوتوپ‌های سیبورگیم

عنصر سیبورگیم عنصری مصنوعی است که در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود و در نتیجه هیچ ایزوتوپ پایداری نداشته و جرم اتمی استاندارد برای آن قابل تعریف نیست. نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۶۳mSg بود که در سال ۱۹۷۴ میلادی تولید و ردیابی شد. تاکنون ۱۲ ایزوتوپ (۲۵۸Sg تا ۲۷۱Sg) و دو ایزومر هسته‌ای (۲۶۱mSg و ۲۶۳mSg) از سیبورگیم شناسایی شده است که پایدارترین ایزوتوپ در این میان ۲۷۱Sg با نیمه عمر ۲٫۴ دقیقه است.

جدول ایزوتوپ‌هاویرایش

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
258Sg 106 152 ۲۵۸٫۱۱۲۹8(44)# 3.3(10) ms
[2.9(+13-7) ms]
SF (متنوع) ۰+
259Sg 106 153 ۲۵۹٫۱۱۴۴0(13)# 580(210) ms
[0.48(+28-13) s]
α 255Rf ۱/۲+#
260Sg 106 154 ۲۶۰٫۱۱۴۳۸4(22) 3.8(8) ms SF (74%) (متنوع) ۰+
α (۲۶٪) 256Rf
261Sg 106 155 ۲۶۱٫۱۱۵۹۴9(20) 230(60) ms α (۹۸٫۱٪) 257Rf ۷/۲+#
EC (1.3%) 261Db
SF (.6%) (متنوع)
261mSg ۹ µs IC 261Sg
262Sg[n ۲] 106 156 ۲۶۲٫۱۱۶۳4(4) 8(3) ms
[6.9(+38-18) ms]
SF (متنوع) ۰+
263Sg[n ۳] 106 157 ۲۶۳٫۱۱۸۲9(10)# 1.0(2) s α 259Rf ۹/۲+#
263mSg 100(70)# keV 120 ms α (۸۷٪) 259Rf ۳/۲+#
SF (13%) (متنوع)
264Sg 106 158 ۲۶۴٫۱۱۸۹3(30)# 37 ms SF (متنوع) ۰+
265aSg 106 159 ۲۶۵٫۱۲۱۰9(13)# 8(3) s α 261Rf
265bSg 16.2 s α 261Rf
266Sg[n ۴] 106 160 ۲۶۶٫۱۲۱۹8(26)# 360 ms SF (متنوع) ۰+
267Sg[n ۵] 106 161 ۲۶۷٫۱۲۴۳6(30)# 19 ms SF (83%) (متنوع)
α (۱۷٪) 263Rf
269Sg[n ۶] 106 163 ۲۶۹٫۱۲۸۶3(39)# 2 min α 265Rf
271Sg[n ۷] 106 165 ۲۷۱٫۱۳۳۹3(63)# 2.4(+43-10) min α (۶۷٪) 267Rf
SF (33%) (متنوع)
  1. اختصارها:
    SF: شکافت خود به خود
  2. Not directly synthesized, occurs in the decay chain of 270Ds
  3. Not directly synthesized, occurs in the decay chain of 271Ds
  4. Not directly synthesized, occurs as decay product of 270Hs
  5. Not directly synthesized, occurs as decay product of 271Hs
  6. Not directly synthesized, occurs in the decay chain of 285Fl
  7. Not directly synthesized, occurs in the decay chain of 287Fl

منابعویرایش