ایزوتوپ‌های فلوئور

تاکنون از عنصر فلوئور ۱۸ ایزوتوپ (از ۱۴F تا ۳۱F) و یک ایزومر (۱۸mF) شناسایی شده است. که از این میان تنها ایزوتوپ فلوئور-۱۹ به طور طبیعی پایدار است.

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمرe decay mode(s)[۱] daughter
isotope(s)[n ۱]
nuclear
spin
representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
excitation energy
14F 9 5 ۱۴٫۰۳۵۰6(43)# p 13O ۲-#
15F 9 6 ۱۵٫۰۱۸۰1(14) ۴۱0(60)×10−22 s
[1.0(2) MeV]
p 14O (۱/۲+)
16F 9 7 ۱۶٫۰۱۱۴۶6(9) ۱1(6)×10−21 s
[40(20) keV]
p 15O ۰-
17F 9 8 ۱۷٫۰۰۲۰۹۵۲4(27) 64.49(16) s β+ 17O ۵/۲+
18F[n ۲] 9 9 ۱۸٫۰۰۰۹۳۸0(6) 109.771(20) min β+ 18O ۱+
18mF 1121.36(15) keV 162(7) ns ۵+
19F 9 10 ۱۸٫۹۹۸۴۰۳۲2(7) پایدار ۱/۲+ ۱٫۰۰۰۰
20F 9 11 ۱۹٫۹۹۹۹۸۱۳2(8) 11.163(8) s β 20Ne ۲+
21F 9 12 ۲۰٫۹۹۹۹۴۹0(19) 4.158(20) s β 21Ne ۵/۲+
22F 9 13 ۲۲٫۰۰۲۹۹9(13) 4.23(4) s β (89.0%) 22Ne ۴+,(۳+)
β, n (11.0%) 21Ne
23F 9 14 ۲۳٫۰۰۳۵7(9) 2.23(14) s β (86.0%) 23Ne ۵/۲+
β, n (14.0%) 22Ne
24F 9 15 ۲۴٫۰۰۸۱2(8) 400(50) ms β (94.1%) 24Ne (۱٬۲٬۳)+
β, n (5.9%) 23Ne
25F 9 16 ۲۵٫۰۱۲۱0(11) 50(6) ms β (76.0%) 25Ne (۵/۲+)#
β, n (24.0%) 24Ne
26F 9 17 ۲۶٫۰۱۹۶2(18) 9.6(8) ms β (68.0%) 26Ne ۱+
β, n (32.0%) 25Ne
27F 9 18 ۲۷٫۰۲۶۷6(40) 4.9(2) ms β 27Ne ۵/۲+#
28F 9 19 ۲۸٫۰۳۵۶7(55)# <40 ns n 27F
29F 9 20 ۲۹٫۰۴۳۲6(62)# 2.6(3) ms β 29Ne ۵/۲+#
30F 9 21 ۳۰٫۰۵۲۵0(64)# <260 ns
31F 9 22 ۳۱٫۰۶۰۴3(64)# 1# ms [>260 ns] ۵/۲+#
  1. Bold for stable isotopes
  2. Has medicinal uses

منابعویرایش

  • جرم ایزوتوپ‌ها از:

پیوند به بیرونویرایش