ایزوتوپ‌های قلع

عنصر فلزی قلع با داشتن ۱۰ ایزوتوپ پایدار در بین عناصر شیمیایی شناخته شده دارای بیشترین ایزوتوپ پایدار است، که احتمالاً به دلیل عدد اتمی آن یعنی ۵۰ است که یکی از اعداد جادویی در فیزیک هسته‌ای است. همچنین ۲۹ ایزوتوپ پرتوزا نیز تاکنون از این عنصر شناسایی شده است که در بین آن‌ها ۱۲۶Sn با نیمه عمر ۲۳۰٬۰۰۰ سال پایدارترین رادیوایزوتوپ قلع است.

جدول ایزوتوپ هاویرایش

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[۱][n ۱] ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
99Sn[n ۳] 50 49 ۹۸٫۹۴۹۳3(64)# 5# ms ۹/۲+#
100Sn[n ۴] 50 50 ۹۹٫۹۳۹۰4(76) 1.1(4) s
[0.94(+54-27) s]
β+ (83%) 100In ۰+
β+, p (17%) 99Cd
101Sn 50 51 ۱۰۰٫۹۳۶۰6(32)# 3(1) s β+ 101In ۵/۲+#
β+, p (rare) 100Cd
102Sn 50 52 ۱۰۱٫۹۳۰۳0(14) 4.5(7) s β+ 102In ۰+
β+, p (rare) 101Cd
102mSn 2017(2) keV 720(220) ns (۶+)
103Sn 50 53 ۱۰۲٫۹۲۸۱0(32)# 7.0(6) s β+ 103In ۵/۲+#
β+, p (rare) 102Cd
104Sn 50 54 ۱۰۳٫۹۲۳۱4(11) 20.8(5) s β+ 104In ۰+
105Sn 50 55 ۱۰۴٫۹۲۱۳5(9) 34(1) s β+ 105In (۵/۲+)
β+, p (rare) 104Cd
106Sn 50 56 ۱۰۵٫۹۱۶۸8(5) 115(5) s β+ 106In ۰+
107Sn 50 57 ۱۰۶٫۹۱۵۶4(9) 2.90(5) min β+ 107In (۵/۲+)
108Sn 50 58 ۱۰۷٫۹۱۱۹۲5(21) 10.30(8) min β+ 108In ۰+
109Sn 50 59 ۱۰۸٫۹۱۱۲۸3(11) 18.0(2) min β+ 109In ۵/۲(+)
110Sn 50 60 ۱۰۹٫۹۰۷۸۴3(15) 4.11(10) h EC 110In ۰+
111Sn 50 61 ۱۱۰٫۹۰۷۷۳4(7) 35.3(6) min β+ 111In ۷/۲+
111mSn 254.72(8) keV ۱۲.5(10) µs ۱/۲+
112Sn 50 62 ۱۱۱٫۹۰۴۸۱8(5) ایزوتوپ پایدار[n ۵] ۰+ ۰٫۰۰۹7(1)
113Sn 50 63 ۱۱۲٫۹۰۵۱۷1(4) 115.09(3) d β+ 113In ۱/۲+
113mSn 77.386(19) keV 21.4(4) min IT (91.1%) 113Sn ۷/۲+
β+ (8.9%) 113In
114Sn 50 64 ۱۱۳٫۹۰۲۷۷9(3) پایدار[n ۶] ۰+ ۰٫۰۰۶6(1)
114mSn 3087.37(7) keV 733(14) ns ۷-
115Sn 50 65 ۱۱۴٫۹۰۳۳۴2(3) پایدار[n ۶] ۱/۲+ ۰٫۰۰۳4(1)
115m1Sn 612.81(4) keV ۳٫۲6(8) µs ۷/۲+
115m2Sn 713.64(12) keV ۱۵9(1) µs ۱۱/۲-
116Sn 50 66 ۱۱۵٫۹۰۱۷۴1(3) پایدار[n ۶] ۰+ ۰٫۱۴۵4(9)
117Sn 50 67 ۱۱۶٫۹۰۲۹۵2(3) پایدار[n ۶] ۱/۲+ ۰٫۰۷۶8(7)
117m1Sn 314.58(4) keV 13.76(4) d IT 117Sn ۱۱/۲-
117m2Sn 2406.4(4) keV ۱٫۷5(7) µs (۱۹/۲+)
118Sn 50 68 ۱۱۷٫۹۰۱۶۰3(3) پایدار[n ۶] ۰+ ۰٫۲۴۲2(9)
119Sn 50 69 ۱۱۸٫۹۰۳۳۰8(3) پایدار[n ۶] ۱/۲+ ۰٫۰۸۵9(4)
119m1Sn 89.531(13) keV 293.1(7) d IT 119Sn ۱۱/۲-
119m2Sn 2127.0(10) keV ۹.6(12) µs (۱۹/۲+)
120Sn 50 70 ۱۱۹٫۹۰۲۱۹۴7(27) پایدار[n ۶] ۰+ ۰٫۳۲۵8(9)
120m1Sn 2481.63(6) keV ۱۱.8(5) µs (۷-)
120m2Sn 2902.22(22) keV ۶٫۲6(11) µs (۱۰+)#
121Sn[n ۷] 50 71 ۱۲۰٫۹۰۴۲۳۵5(27) 27.03(4) h β- 121Sb ۳/۲+
121m1Sn 6.30(6) keV 43.9(5) a IT (77.6%) 121Sn ۱۱/۲-
β- (22.4%) 121Sb
121m2Sn 1998.8(9) keV ۵.3(5) µs (۱۹/۲+)#
121m3Sn 2834.6(18) keV ۰٫۱۶7(25) µs (۲۷/۲-)
122Sn[n ۷] 50 72 ۱۲۱٫۹۰۳۴۳۹0(29) Observationally Stable[n ۸] ۰+ ۰٫۰۴۶3(3)
123Sn[n ۷] 50 73 ۱۲۲٫۹۰۵۷۲۰8(29) 129.2(4) d β- 123Sb ۱۱/۲-
123m1Sn 24.6(4) keV 40.06(1) min β- 123Sb ۳/۲+
123m2Sn 1945.0(10) keV ۷.4(26) µs (۱۹/۲+)
123m3Sn 2153.0(12) keV ۶ µs (۲۳/۲+)
123m4Sn 2713.0(14) keV ۳۴ µs (۲۷/۲-)
124Sn[n ۷] 50 74 ۱۲۳٫۹۰۵۲۷۳9(15) Observationally Stable[n ۹] ۰+ ۰٫۰۵۷9(5)
124m1Sn 2204.622(23) keV ۰٫۲7(6) µs ۵-
124m2Sn 2325.01(4) keV ۳.1(5) µs ۷-
124m3Sn 2656.6(5) keV ۴5(5) µs (۱۰+)#
125Sn[n ۷] 50 75 ۱۲۴٫۹۰۷۷۸۴1(16) 9.64(3) d β- 125Sb ۱۱/۲-
125mSn 27.50(14) keV 9.52(5) min ۳/۲+
126Sn[n ۱۰] 50 76 ۱۲۵٫۹۰۷۶۵3(11) ۲٫۳0(14)×105 a β- (66.5%) 126m2Sb ۰+
β- (33.5%) 126m1Sb
126m1Sn 2218.99(8) keV ۶.6(14) µs ۷-
126m2Sn 2564.5(5) keV ۷.7(5) µs (۱۰+)#
127Sn 50 77 ۱۲۶٫۹۱۰۳۶0(26) 2.10(4) h β- 127Sb (۱۱/۲-)
127mSn 4.7(3) keV 4.13(3) min β- 127Sb (۳/۲+)
128Sn 50 78 ۱۲۷٫۹۱۰۵۳7(29) 59.07(14) min β- 128Sb ۰+
128mSn 2091.50(11) keV 6.5(5) s IT 128Sn (۷-)
129Sn 50 79 ۱۲۸٫۹۱۳۴8(3) 2.23(4) min β- 129Sb (۳/۲+)#
129mSn 35.2(3) keV 6.9(1) min β- (99.99%) 129Sb (۱۱/۲-)#
IT (.002%) 129Sn
130Sn 50 80 ۱۲۹٫۹۱۳۹۶7(11) 3.72(7) min β- 130Sb ۰+
130m1Sn 1946.88(10) keV 1.7(1) min β- 130Sb (۷-)#
130m2Sn 2434.79(12) keV ۱٫۶1(15) µs (۱۰+)
131Sn 50 81 ۱۳۰٫۹۱۷۰۰0(23) 56.0(5) s β- 131Sb (۳/۲+)
131m1Sn 80(30)# keV 58.4(5) s β- (99.99%) 131Sb (۱۱/۲-)
IT (.0004%) 131Sn
131m2Sn 4846.7(9) keV 300(20) ns (19/2- to ۲۳/۲-)
132Sn 50 82 ۱۳۱٫۹۱۷۸۱6(15) 39.7(8) s β- 132Sb ۰+
133Sn 50 83 ۱۳۲٫۹۲۳۸3(4) 1.45(3) s β- (99.97%) 133Sb (۷/۲-)#
β-, n (.0294%) 132Sb
134Sn 50 84 ۱۳۳٫۹۲۸۲9(11) 1.050(11) s β- (83%) 134Sb ۰+
β-, n (17%) 133Sb
135Sn 50 85 ۱۳۴٫۹۳۴۷3(43)# 530(20) ms β- 135Sb (۷/۲-)
β-, n 134Sb
136Sn 50 86 ۱۳۵٫۹۳۹۳4(54)# 0.25(3) s β- 136Sb ۰+
β-, n 135Sb
137Sn 50 87 ۱۳۶٫۹۴۵۹9(64)# 190(60) ms β- 137Sb ۵/۲-#
 1. اختصارها:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: انتقال ایزومری
 2. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
 3. Heaviest known nuclide with more protons than neutrons
 4. Heaviest known nuclide with equal numbers of protons and neutrons
 5. Believed to decay by β+β+ to 112Cd
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ ۶٫۵ ۶٫۶ Theoretically capable of spontaneous fission
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ محصول شکافت
 8. Believed to undergo β-β- decay to 122Te
 9. Believed to undergo β-β- decay to 124Te with a نیمه‌عمر over 100×1015 years
 10. محصول شکافت با عمر طولانی

منابعویرایش