لیت

(تغییرمسیر از ایلیت)

لیت: Leet یا ایلیت: eleet (به زبان لیت: l337، 3l337 یا l33t، 3l33t) که leetspeak هم نامیده می‌شود، الفبایی است برای نوشتن زبان انگلیسی به خصوص بر روی اینترنت به کار می‌رود. در این الفبا از کاراکترهای مختلف اسکی برای جایگزین کردن حروف لاتین استفاده می‌شود. این اصطلاح از واژه elite (الیت) گرفته شده و نوعی خاص از نوشته سمبولیک یا نشانه‌ای را توصیف می‌کند.

الفبا ویرایش

A B * C D * E F G * H I * J K L * M N O * P Q R * S T * U V W X Y Z *
۴
/\
@
/-\
^
aye

ci
λ
Z
۶
۱۳
I3

ß
P>
|:

¢
<
(
{
©
|)
|o

])
[)
I>
|>
?
T)
۰
ð
cl
۳

&

£
ë
[-
|=-
]=ph
}
|=(=I=
۶
&
(_+
۹
C-
gee
(γ،
(_-
cj
/-/
[-]
]-[
)-(
(-)
:-:
|~|
|-|
]~[
}{
?
}-{
#
۱
!
|
eye
3y3
¡
][
:
]
_|
_/
]
¿
</
(/
ʝ
|X
|<
|{
ɮ
۱
£
۱_
|
|_
lJ
|v|
em
]V[
(T)
[V]
nn
}|\/|
/\/\
(u)
(V)
(\/)
/|\
^^
/|/|
}. \\
/^^\
/V\
[]\/[]
|^^|
|\|
^/

[\]
<\>
{\}
[]\
// []
/V

[]\[]
]\[
~
۰
()
oh
[]
p
¤
Ω
|*
|o

|^(o)
|>
|"
?
۹
[]D


q
þ

(_،)
()_
۰_
<|
۹
۲
۱۲
|?

I2
|^
|~
lz
®

[z
|`
l2
Я


ʁ
۵
$
z
§
ehs
es
۷
+
-|-
۱
']['
M
|_|
Y3W
L|
µ
\/

\\//
\/\/
vv
\^/
(n)
\V/
\X/
\|/
\_|_/
}\_:_/
(/\)
]I[
LL1
UU
Ш
ɰ
 %
><
Ж
}{
ecks
×
*
)(
ex [/code>
j
`/
`(
-/
Ψ
φ
λ
Ч
¥
۲
~/_
%
>_
ʒ
۷_

منابع ویرایش