بابان (ابهام‌زدایی)

بابان ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:

تاریخ

  • بابان: نام دودمان و سلسله‌ای کرد.

جاها

اشخاص