بابان (ابهام‌زدایی)

ابهام زدایی

بابان ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:

تاریخویرایش

  • بابان: نام دودمان و سلسله‌ای کرد.

جاهاویرایش

اشخاصویرایش