باتراکوتوموس

باتراکوتوموس
محدودهٔ زمانی: تریاس میانه, ۲۴۲ تا ۲۳۵ میلیون سال پیش
Batrachotomus kupferzellensis.JPG
باتراکوتوموس، Batrachotomus
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دهان‌دومیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: ماهیان استخوانی
رده: خزنده‌چهرگان
راسته: رایی‌خزندگان
تیره: Prestosuchidae

باتراکوتوموس (نام علمی: Batrachotomus) نام یک سرده از راسته رایی‌خزندگان است.

سوسمارنماها
پرنده‌سوسماران

ریوجاسوکوسOrnithosuchusSuchia

GracilisuchusTurfanosuchus
رولتوسور


اتوسور

Aetosaurus
StagonolepisLongosuchusTicinosuchus


Paracrocodylomorpha
Poposauroidea

QianosuchusCtenosauriscidae

آریزوناسورXilousuchusHypselorhachisCtenosauriscusWaldhaus Taxon


پوپوسور Hپوپوسور Y

Lotosaurus


Shuvosauridae

Sillosuchus
ShuvosaurusEffigia
Loricata

Prestosuchus
Saurosuchus
باتراکوتوموس
FasolasuchusRauisuchidae

Rauisuchus
Polonosuchus silesiacusپوستوسوکوسپوستوسوکوس

تمساح‌ریختانمنابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش