باز کردن منو اصلی

بار به معانی گوناگون به کار می‌رود: بار به معنی مقدار زیاد، تجمع مقدار زیاداست