باراباس چهره‌ای‌ست که در روایت روزهای پایانی زندگی عیسی بدو اشاره می‌شود، بدین شکل که او شورشی‌ای بود که همزمان با عیسی توسط رومیان دستگیر شده بود و پیلاطس در اورشلیم او را در پسح آزاد کرد، حال اینکه عیسی را به عنوان زندانی نگه داشت.