بازنویسی یعنی دوباره نوشتن یک متن به وسیله واژگانی متفاوت از نوشته اصلی. بازنویسی نوعی ترجمه و تفسیر دورن زبانی محسوب می‌گردد.[۱] اصطلاح بازنویسی اصطلاحی است که در رابطه با تفسیر دوباره یا بازنویسی عبارات و جملات یک متن به کار می‌رود و به‌طور کلی به از نو پرداختن با جملات با حفظ محتوای پیشین اشاره دارد. بازنویسی کردن یک متن تنها به جملات آن محدود نمی‌شود یا با ایجاد تغییر در هر جمله پیش نمی‌رود؛ بلکه در بازنویسی متن ها می‌توان پس از خواندن و درک کلی از ساختار و محتوای متن، آن را باری دیگر به زبان خود و با ادبیاتی متفاوت، اما با حفظ محتوای اصلی خلق کرد. معمولاً در بازنویسی کردن متن ها، بازنویسی‌کنندگان دست به تغییر کلمات کلیدی یا بازی با فاعل و مفعول در جملات یا عبارات درون متن می‌زنند. به این صورت که کلاً از تکنیک‌هایی نظیر جایگزینی کلمات مترادف و هم‌معنی، یا بازی و جابه‌جایی کلمات در جمله یا تغییر کامل گرامر متن در بازنویسی متون استفاده می‌کنند.[۲]

منابعویرایش