بازیکن آزاد

ورزشکاری‌ که واجد شرایط بستن قرارداد با هر‌ تیمی‌ می‌باشد.

بازیکن آزاد در ورزش حرفه‌ای، ورزشکاری است که واجد شرایط بستن قرارداد با هر تیمی می‌باشد، یعنی با هیچ باشگاهی تحت قرارداد نیست.

قوانین و مقررات ویرایش

محدودیت‌ها ویرایش

بازیکنان آزاد و بدون تیم محدودیتی برای بستن قرارداد با سایر تیم‌ها ندارند. چون آن‌ها یا قراردادشان به پایان رسیده، و یا در پیش‌نویس یک لیگ به عنوان بازیکنان آماتور انتخاب شدند.

بازیکن آزاد انحصاری ویرایش

اگر ورزشکاری تاریخ قراردادش به پایان نرسیده باشد اما باشگاه‌ش رضایت‌نامه‌اش را به وی اعطا کند آن ورزشکار، بازیکن آزاد محسوب می‌شود.

منابع ویرایش