باند عبور

باند عبور به بخشی از عرض جاده گفته می‌شود که در آن یک وسیله نقلیه با مانعی در حرکت عرضی مواجه نمی‌شود. یک باند عبوری معمولاً شامل تعدادی خط عبور (lane) به موازات هم است اما در مواردی مانند باند رمپ خروجی در بزرگراهها ممکن است باند فقط شامل یک خط عبوری باشد. علاوه بر خطوط عبوری، یک باند شامل شانه راه  هم می شود. 

نمودار نشان دادن ترتیبات مختلف از عناصر یک جاده.
15-05-23-Berlin-Sachsendamm-Tesla-RalfR-N3S 7354.jpg

جاده تک بانده به راهی گفته می‌شود که در مجموع یک باند عبوری دارد که معمولاً شامل دو یا چند خط عبور به همراه مسیرهای پیاده کنار آنها و شانه های دو طرف جاده می شود.

جاده دوبانده دارای دو باند عبوری مستقل از هم است که به روش مناسب از هم تفکیک شده اند. 

همچنین نگاه کنیدویرایش

منابعویرایش