بحر هزج

بحور عروضی شعر

بحرِ هَزَج در اصطلاح عروضی، به بحر شعری گفته می‌شود که ارکان آن از تکرار «مَفاعیلُن» (U - - -) یا زحافات آن تشکیل شده و از بحور متّفق‌الارکان است. هزج به معنی سرود و ترانه و آواز با ترنم است و اوزانی مترنم دارد. (مفاعیلن - وتد مقرون و سبب خفیف «°°|°|°|/ᴗ – – –»)

مشهورترین وزن آن:

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (ل - - - |ل - - - |ل - - - |ل - - -): بحر هزج مثمن سالم
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها / که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها (حافظ)

زحافات ویرایش

زحافات (تغییرات) مشهور بحر هزج: (قَبض - کَفّ - خَرب - خَرم (تخنیق) - شَتر - حَذف – جَبّ - بتر - توسیع):[توضیح ۱]

 1. مفاعلن: مقبوض
 2. مفاعیلُ: مکفوف
 3. مفعولن: اَخرم (مُخَنَّق)
 4. مفعولُ: اَخرب
 5. فعولن: محذوف
 6. فاعلن: اَشتر
 7. فَعَل: مجبوب
 8. فَع: ابتر
 9. مفاعیلاتن: موسّع

اوزان ویرایش

اوزان پرکاربرد بحر هزج:

 • مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن: بحر هزج مثمن سالم* (ششمین وزن پرکاربرد شعر فارسی)
 • مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن: بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف* (هفتمین وزن پرکاربرد شعر فارسی)
 • مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن: بحر هزج مثمن اخرب*
 • مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن: بحر هزج مثمن مکفوف محذوف*
 • مفاعیلن مفاعیلن فعولن: بحر هزج مسدس محذوف* (هشتمین وزن پرکاربرد شعر فارسی - وزن دوبیتی)
 • مفعولُ مفاعلن فعولن: بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف*
 • مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَعَل: بحر هزج مثمن اَخرب مکفوف مجبوب* (وزن اصلی رباعی)
 • مفعولُ مفاعلن مفاعیلن: بحر هزج مسدس اخرب مقبوض*


مجموعهٔ اوزان بحر هزج (به ترتیب افاعیل):

 • مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)*
 • مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مثمن محذوف)
 • مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فَعَل (هزج مثمن مجبوب)
 • مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مسدس سالم)*
 • مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف)* «وزن دوبیتی»
 • مفاعیلن مفاعیلن (هزج مربع سالم)
 • مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن (هزج مثمن محذوف)
 • مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف)*
 • مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن (هزج مسدس مکفوف محذوف)
 • مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن (هزج مثمن مقبوض)
 • مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن (هزج مثمن مقبوض محذوف)
 • فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (هزج مثمن اشتر)
 • مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)*
 • مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلاتن (هزج مثمن اخرب موسّع)
 • مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مکفوف)
 • مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلن (هزج مثمن اخرب مکفوف)
 • مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)*
 • مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَعَل (هزج مثمن اَخرب مکفوف مجبوب)* «وزن اصلی رباعی»
 • مفعولُ مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) *
 • مفعولُ مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف)*
 • مفعولن فاعلن فعولن (هزج مسدس اخرم اشتر محذوف)
 • مفعولن مفعولن مفعولن مفعولن (هزج مثمن اخرم مخنّق)

اوزان رباعی ویرایش

اوزان رباعی ۱۲ تا و در بحر هزج است.
شش وزن در شجرهٔ اَخرب:

 • مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فَع (هزج مثمن اَخرب مقبوض ابتر)*
 • مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل (هزج مثمن اَخرب مقبوض مکفوف مجبوب)* «گونه اصلی رباعی: پرکاربردترین گونه»[توضیح ۲]
 • مفعولُ مفاعیلن مفعولن فَع (هزج مثمن اَخرب مخنق ابتر)
 • مفعولُ مفاعیلن مفعولُ فَعَل (هزج مثمن اَخرب مجبوب)
 • مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلن فَع (هزج مثمن اَخرب مکفوف ابتر)*
 • مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَعَل (هزج مثمن اَخرب مکفوف مجبوب)* «وزن اصلی رباعی»

شش وزن در شجرهٔ اَخرم:

 • مفعولن فاعلن مفاعیلن فَع (هزج مثمن اَخرم اشتر ابتر)
 • مفعولن فاعلن مفاعیلُ فَعَل (هزج مثمن اَخرم اشتر مکفوف مجبوب)
 • مفعولن مفعولن مفعولن فَع (هزج مثمن اَخرم مخنق ابتر)
 • مفعولن مفعولن مفعولُ فَعَل (هزج مثمن اَخرم مخنق اخرب مجبوب)
 • مفعولن مفعولُ مفاعیلن فَع (هزج مثمن اَخرم اخرب ابتر)
 • مفعولن مفعولُ مفاعیلُ فَعَل (هزج مثمن اَخرم اخرب مکفوف مجبوب)

وزن دوبیتی ویرایش

دوبیتی سنتی که سرایندهٔ برجستهٔ آن باباطاهر همدانی است، نیز وزنی یکسان از قرار زیر و در بحر هزج دارد:

 • مفاعیلن مفاعیلن فعولن: بحر هزج مسدس محذوف*
مرا نه سر نه سامان آفریدند / پریشانم پریشان آفریدند
پریشان خاطران رفتند در خاک / مرا از خاک ایشان آفریدند (باباطاهر همدانی)

پانویس ویرایش

‌* اوزان پرکاربرد

 1. بعلاوه در عروض سنتی برای بحر هزج زحافات: زَلل (فاع: ازّل)، قَصر (مفاعیل: مقصور)، هَتم (فعول: اَهتَم) و اسباغ (مفاعیلان: مسبّغ یا مُسبَغ) درنظر گرفته شده‌است که بجهت عروض علمی در وزن شعر هیچگونه نقش و کاربرد مؤثری ندارد.
 2. هم‌وزن: لا حولَ و لا قوّةَ الّا بالله

منابع ویرایش

 • عروض و قافیه؛ نگاهی تازه به اوزان و ضراب‌آهنگ شعر فارسی، مؤلف: حسن مددی، تهران: تیرگان، پ نخست: ۱۳۸۵.
 • عروض فارسی؛ شیوه‌ای نو برای آموزش عروض و قافیه، مؤلف: عباس ماهیار، مشاور مجموعه: حسن انوری، تهران: نشر قطره، چاپ پنجم: ۱۳۷۹.