بخش مرکزی شهرستان خوشاب

بخش مرکزی شهرستان خوشاب از توابع شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی.

تقسیمات کشوریویرایش

شهرها: سلطان‌آباد

منابعویرایش