برمایه

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بَرمایه یا پَرمایه که گاهی با ضمّ نخست، پُرمایه نیز خوانده شده است، یک نام شاهنامه ای است، که می‌تواند به هریک از موارد زیر اشاره داشته باشد: