تعرفه انتخاباتی

(تغییرمسیر از برگه انتخاباتی)
برگه انتخاباتی دور دوم

برگه انتخاباتی یا تعرفه انتخاباتی برگه ای است که مردم نام نامزد مورد نظر خود را در انتخابات های مختلف درون آن می نویسند و در صندوق اخذ رای می ریزند.

منابعویرایش