بساوش‌گردی

بساوش‌گَردی جنبش‌های جهت دار گیاه در پاسخ به تحریک بساوشی است.

Redvine (Brunnichia ovata) پیچک.

بعد از تماس، پیچک در نقطه تماس رشد کمتری از خود نشان می‌دهد و در نقطه مقابل رشد بیشتری می‌کند و همین امر باعث خمیدگی به سمت جسم لمس‌کننده می‌شود.

واژه شناسیویرایش

بساوش یا بسودن به معنی لمس کردن است و بخش دوم عبارت نیز از فعل گردیدن گرفته شده‌است.

جستارهای وابستهویرایش