بنی سَلدُق یا بنی سلتق (به ترکی استانبولی: Saltuklu Beyliği) اولین امیرنشین ترک آناتولی به مرکزیت ارزروم بود که پس از جنگ ملازگرد تشکیل شد. نام این امیرنشین از نام امیر ابوالقاسم سلدق گرفته‌شده‌است.

رکن‌الدین سلیمان‌شاه دوم در سال ۱۲۰۲ ملک‌شاه را کشت و برادرش طغرل‌شاه را به فرمانروایی ارزروم منصوب کرد.

فرمانروایانویرایش

  1. ابوالقاسم سلدق (۱۰۷۲-۱۱۰۲)
  2. علی پسر ابوالقاسم (۱۱۰۲-۱۱۲۴)
  3. قاضی پسر ابوالقاسم (۱۱۲۴-۱۱۳۲)
  4. عزالدین سلدق دوم پسر علی (۱۱۳۲-۱۱۶۸)
  5. محمد پسر عزالدین (۱۱۶۸-۱۱۸۵)
  6. ملکشاه پسر محمد (۱۱۸۵-۱۲۰۲)

منابعویرایش

  • Veli Saltık, Sarı Saltuk ve Saltuklular, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Vol. 34 (2005), pp. 11-31.

منابعی برای مطالعه‌ی بیشترویرایش

  • Veli Saltık, Alevi Türkmen Tarihi ve Saltuklular, Kişisel Yayınlar, 2004, ISBN 975-92908-2-0