باز کردن منو اصلی

بهاءالدین محمد جوینی فرمانروای اصفهان و بخشی از عراق عجم از ۶۶۳ تا ۶۷۸ ق. / ۱۲۶۵-۱۲۷۹م بود

فرزند بزرگش شمس الدین جوینی صاحب دیوان، وزیر مشهور هلاکو و اباقاخان بود. فرزند دیگرش عطاملک جوینی مورخ و ادیب ایرانی قرن هفتم قمری است.

منابعویرایش

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی [۱]