شناوه[۱] یا بویه جسم کوچک شناوری است که به کف دریا مهار می‌شود و از آن برای علامت‌گذاری در آبراه‌ها و سواحل به‌منظور هشدار دادن به کشتی‌ها دربارهٔ وجود صخره و سایر موانع زیر آب استفاده می‌شود.

بویه هواشناسی متعلق به سازمان ملی اقیانوسی و جوی

شناوه معمولاً با طناب و لنگری به کف دریا ثابت می‌شود. برخی شناوه‌ها که برای اندازه‌گیری و هواشناسی ساخته می‌شوند ممکن است متحرک باشند.

شناورهای گوناگون ویرایش

نگارخانه ویرایش

پانویس ویرایش