اقتصاد اسلامی

مضاربهمزارعه
قرض‌الحسنهجعاله
سَلَف‌خریمساقات
هِبهجزیه
زکاتخمس
صدقهوقف
بیت‌المال
صکوکرِبا
بانکداری اسلامی

بیت‌المال به مکانی گفته می‌شود که اموال عمومی متعلّق به همهٔ مسلمانان در آن‌جا جمع و نگهداری می‌شود تا در مصالح آنان صرف گردد. عنوان «بیت المال» بر خود اموال نیز گفته می‌شود.[۱]

ساختمان تاریخی در سلط، اردن که بر روی آن واژه‌ی «بیت‌المال» وجود دارد.

که هم به صورت مال نقدی، نظیر پول، سکه، طلا، جواهرات است. و هم به صورت اموال، تجهیزات و وسایل خریداری شده. در تملک بیت المال نیز محسوب می‌شود.

منابع بیت المال ویرایش

منابع بیت المال دو نوع است:

  1. منابعی که در شرع، مصارف خاصّی برای آن تعیین نشده‌است.
  2. منابعی که مصارف خاصّی برای آن تعیین شده‌است.
منابع اول

اخراج و مقاسمه (درآمد حاصل از زمین‌های فتح شده با قهر و غلبه)، جزیه، سهم سبیل اللّه از زکات، اموالی که وصیت شده در امور خیریه صرف گردد و غیر آنها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلّق دارد.

  • منابعی که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک رسول خدا یا امامان شیعه است و درآمد حاصل از آن‌ها در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هرگونه صلاح بدانند هزینه کنند.
منابع نوع دوم

منابع ویرایش