در نظریه اعداد، تابع ضربی یک تابع ریاضی روی اعداد صحیح مثبت است که در آن و به ازاء هر دو عدد صحیح و که نسب به هم اول هستند:

یک تابع ضربی کامل نامیده می‌شود اگر شرط بالا برای همه اعدا صحیح مثبت صادق باشد نه تنها اعدادی که نسبت به هم اول هستند.