تابع همگن

تابع را همگن از درجه میگوییم هرگاه به ازای هر عدد حقیقی داشته باشیم :

قضیه اویلرویرایش

طبق قضیه اویلر هرگاه تابع   همگن از درجه   و دارای مشتق در مرتبه اول باشد ، آنگاه داریم :

 

این قضیه همچنین قابل تعمیم به توابع همگن   متغیره است.


منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش

  • "Homogeneous function", Encyclopedia of Mathematics, EMS Press, 2001 [1994]
  • Homogeneous function at PlanetMath.
  • Eric Weisstein. "Euler's Homogeneous Function Theorem". MathWorld.