تام

تام ممکن است در نام دختر به تامی اشاره کند

تام ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: