تبخیر-تعرق

به دلیل این که در حوضه‌های آبریز دو پدیده تبخیر از سطح مرطوب خاک و تعرق از سطح گیاهان را نمی‌توان از همدیگر مجزا ساخت غالباً این دو فرایند توأم با یکدیگر و به نام تبخیر-تعرق یا برترادمش[۱] توصیف می‌شوند. تقریباً نیمی از آبی که وارد خاک می‌شود دوباره از طریق تبخیر-تعرق به جو زمین بازمی‌گردد.

چرخهٔ تعرق و تبخیر

منابعویرایش

  1. «بَرترادَمش، تبخیر ـ تعرق» [زیست‌شناسی- علوم گیاهی] هم‌ارزِ «evapotranspiration, total evaporation, water loss, fly-off»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر چهارم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۶۴-۷۵۳۱-۵۹-۱ (ذیل سرواژهٔ بَرترادَمش)
  • Davie, T. Fundamentals of hydrology, Routedage publication, london, ۲۰۰۲