ترادمش

(تغییرمسیر از تعرق)

خروج آب در گیاهان بصورت بخار(تبخیر) از روزنه های هوایی، پوستک(کوتیکول) و عدسک تعرق گفته می شود.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

Davie,T. Fundamentals of hydrology, Routedage publication, london، ۲۰۰۲