تحقیر (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از تحقیر (فیلم))

تحقیر نوعی واکنش به نقض استانداردهای اجتماعی است.

تحقیر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: