تحلیل مؤلفه‌های مستقل

تحلیل مؤلفه‌های مستقل (Independent Component Analysis, ICA) روشی است برای جداسازی سیگنال به مجموع چند سیگنال دیگر به طوری که سیگنالهای حاصل مستقل و دارای توزیع غیر گوسی باشند. این روش یک مورد از جداسازی کور منابع یا blind source separation می‌باشد. معمولاً مسئله در حالت ساده‌تری در نظر گرفته می‌شود که هیچگونه تاخیری در دریافت سیگنال‌ها وجود ندارد.

تعریف

پیش پردازش

الگوریتم

منابع

جستارهای وابسته